Navigácia

Profil školy História školy Čo škola ponúka Krúžková činnosť OZ Panelkár Rada školy Rada rodičov

Rada školy

Činnosť RŠ

RADA ŠKOLY  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov školy.

 • Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
 • Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, a to najmä:

•k návrhu rozpočtu

•k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu

•k správe o výsledkoch hospodárenia školy

•k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

•atď. (viď. Statut_RS_2012.pdf)

Členovia RŠ

RADA ŠKOLY PRI ZŠ FÁNDLYHO 11  V PEZINKU má 11 členov.

 Členmi rady školy sú:   

 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

                                                 Mgr. Mária Neurathová (predsedníčka)

                                                Mgr. Martin Dulaj (podpredseda)

 

 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

                                                  p. Elena Cingelová (tajomníčka)

 

 • 4 zvolení zástupcovia rodičov:

                                                 Ing. Tomáš Focko

                                                 Bc. Michaela Zedníčková

                                                 Mgr. Jozef Vlado

                                                 Mgr. Andrea Mozolová

 

 • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

                                                               Prof. PaedDr. René Bílik CSc.

                                                               Ing. Ján Čech

                                                               p. František Féder                                     

                                                               Prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

 

Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria