Navigácia

Výchovný poradca

Miesto, poslanie a význam výchovného poradcu v škole

 1. Základné informácie

         Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie, ako aj v oblasti prevencie problémového vývinu detí. Úzko spolupracuje s CPPPaP, školskou psychologičkou, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.

 

 1. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

                V oblasti profesijnej orientácie VP poskytuje poradenský servis

      pre rodičov a žiakov:

 • informuje o možnostiach štúdia na stredných školách,
 • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
 • informuje o povolaniach,
 • umožňuje žiakom stretnutia so zástupcami stredných škôl, zabezpečuje účasť žiakov na prezentáciách SŠ (tzv. Deň otvorených dverí).

 

 1. Dôležité termíny
 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku  na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu riaditeľovi

základnej školy                                           T: do 20.2.2018

 

 • TALENTOVÉ SKÚŠKY:  25. marec -  15. apríl 2018

 

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory         T: do 10.4.2018

 

 • 1. kolo prijímacích skúšok: 1. termín  -  14.5.2018

                                                      2. termín  -  17.5.2018

 • 2. kolo prijímacích skúšok: 19.6.2018

                 Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

                                                        

 1. Kontakt: nunvarova@centrum.sk  alebo tel.číslo 033/6412253                           

 

     CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV 9. ROČ.

 • Uskutoční sa 21. marca  2018  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
 • Bližšie informácie na stránkach:  www.statpedu.sk                                                    

                                          www.nucem.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria