Navigácia

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Výchovu k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku realizujeme v súlade s platnými učebnými osnovami a štátnym vzdelávacím plánom. 

Kľúčové postavenie na realizáciu VMR v primárnom vzdelávaní má ETV, prvouka, prírodoveda a čítanie. 

Ťažisko vyučovania VMR v nižšom strednom vzdelávaní je na hodinách ETV, NAV, BIO, OBN, LIV, TŠV a TRH. 

Pri vhodných témach sa VMR realizuje aj v ostatných predmetoch 1. – 9. roč. ZŠ. Úlohou vyučujúcich je zakomponovať uvedenú výchovu do tematických plánov jednotlivých predmetov. 

Triedni učitelia na RZ informujú rodičov o cieľoch a zameraní VMR, čím sa dodržiava základný princíp spolupráce rodiny a školy.

Koncepcia VMR : Koncepcia_prace_VMR_2016_17.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria