Navigácia

Školský poriadok Záverečné správy Dokumenty na stiahnutie Školský vzdelávací program Kontinuálne vzdelávanie Zápis do 1. ročníka Koncepcia rozvoja školy Výchovný program

Zápis do 1. ročníka

Zápis  do 1. ročníka

(základné informácie pre zákonných zástupcov)

V roku, v ktorom dieťa do 31. augusta dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do základnej školy. Zápis dieťaťa do základnej školy musí vykonať zákonný zástupca.   


Čo treba mať pri zápise so sebou?  

K zápisu je potrebný identifikačný preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa (a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí).  

Ako zápis prebieha  

Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby, základné geometrické útvary, pomerové množstvo, veľkosť, kreslí, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje alebo spieva ). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu. Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť (prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky).   

Môžeme si školu slobodne vybrať?

Rodič má právo vybrať si pre svoje dieťa ktorúkoľvek školu. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.
Pokiaľ sa po zrealizovanom zápise v jednej škole rozhodnete pre inú školu, môžete tak urobiť, ale predchádzajúcej škole treba dať včas vedieť, že dieťa bude chodiť do inej školy.

Ak chceme požiadať o odklad?  

   Zákonný zástupca má právo požiadať o odklad o jeden školský rok. Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná emocionálna viazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí.  

Zákonný zástupca písomne predloží do 30.05. príslušného kalendárneho roka žiadosť o odklad (pri zápise nahlási, či bude o odklad žiadať). Súčasťou žiadosti musí byť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčaniepríslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

Ak chceme dieťa predčasne zaškoliť?

Zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. K žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadeniavýchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria